انواع کشمش سبز

آشنایی با خواص مویز و انواع کشمش ها
اردیبهشت 97

آشنایی با خواص مویز و انواع کشمش ها

با خوردن مویز؛ غلظت خون کاهش می یابد، رگ های خونی منبسط می شوند و خون می تواند با سرعت بیشتری در بدن جریان یابد و در نتیجه مانع انباشته شدن پلاکت های خون روی هم می شود و از لخته شدن خون در رگ ها جلوگیری می کند.