پسته خنجری دامغان

پسته خنجری دامغان

پسته خنجری دامغان به شکل بادام است و تنها قسمت انتهایی دو لبه پوست آن به خنجر شباهت دارد و از این رو به آن پسته خنجری گفته می شود. این نوع بسته در بازار از نظر کیفیت چندان وجه تمایز مشخصی با نوع بادامی ندارد و غالبا  به صورت مخلوط با آن به بازار عرضه می گردد.

نظر بدهید