مانیفست چیست؟

مانیفست چیست؟

مانیفست چیست؟

مانیفست، فهرست کل بار یا محموله را می گویند. فهرست کل بار، شامل بار حمل شده در یک وسیله واحد نقلیه می باشد.

فهرست کل بار یا محموله شامل مشخصات تجاری کالا است. این مشخصات شامل شماره سند حمل، فرستنده، گیرنده، تعداد و نوع بسته ها، شرح و مقدار کالا است.

مانیفست در حکم اظهارنامه بار نیز است و بسیاری از کشورها از این سند به عنوان اظهارنامه بار استفاده می کنند. هر محموله تجاری که از طریق مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وارد قلمرو گمرکی می شود، باید برای آن، نسخه ای مانیفست ارائه گردد این سند دلالت بر آن دارد که کالا از گمرک خانه در یک کشور بارگیری و حمل شده و در طول راه به آن چیزی اضافه یا از آن کسر نشده، مگر این امر به موجب مانیفست نشان داده شده باشد.

در مانیفست مشخصات بارنامه های یک وسیله حمل بطور اختصار درج شده و لذا هر ردیفی در این فهرست، مربوط به یک بارنامه خاص است.

مانیفست یا فهرست کل بار نباید دارای خط خوردگی و اصلاح باشد. به طور کلی مانیفست یا فهرست کل بار، مشخصات کلی کالا (تعداد بسته ها، تعداد نگله ها و ...) را نشان می دهد و تأکید اصلی روی بسته ها است.

در گمرکات اجرایی از روی مانیفست و بارمانه، اطلاعتا مندرج در قبض انبار و ترخیصیه را استخراج می کنند.

نظر بدهید