شرکت بازرگانی نگاه سبز، مصالح ساختمانی را به کشورهای دیگر صادر می کند.

مصالح ساختمانی: سرامیک و کاشی، سیمان، رنگ، پروفیل، میلگرد، ایزوگام، چسب چوب