شرکت بازرگانی نگاه سبز، خشکبار را به کشورهای دیگر صادر می کند.

خشکبار: خرما، پسته، زعفران

خرما

خرما

  1550

خرما

خرما

  1363

خرما

خرما

  1331

خرما

خرما

  1379

خرما

خرما

  1384

خرما

خرما

  1318

خرما

خرما

  1387

خرما

خرما

  1389

خرما

خرما

  1407

خرما

خرما

  1306

خرما

خرما

  1335

خرما

خرما

  1348