شرکت بازرگانی نگاه سبز، خشکبار را به کشورهای دیگر صادر می کند.

خشکبار: خرما، پسته، زعفران

خرما

خرما

  1382

خرما

خرما

  1213

خرما

خرما

  1177

خرما

خرما

  1232

خرما

خرما

  1221

خرما

خرما

  1176

خرما

خرما

  1223

خرما

خرما

  1247

خرما

خرما

  1245

خرما

خرما

  1169

خرما

خرما

  1192

خرما

خرما

  1195