شرکت بازرگانی نگاه سبز، خشکبار را به کشورهای دیگر صادر می کند.

خشکبار: خرما، پسته، زعفران

خرما

خرما

  1285

خرما

خرما

  1117

خرما

خرما

  1089

خرما

خرما

  1148

خرما

خرما

  1128

خرما

خرما

  1091

خرما

خرما

  1138

خرما

خرما

  1160

خرما

خرما

  1163

خرما

خرما

  1083

خرما

خرما

  1113

خرما

خرما

  1115