شرکت بازرگانی نگاه سبز، خشکبار را به کشورهای دیگر صادر می کند.

خشکبار: خرما، پسته، زعفران

خرما

خرما

  3180

خرما

خرما

  2969

خرما

خرما

  2950

خرما

خرما

  2987

خرما

خرما

  2993

خرما

خرما

  2921

خرما

خرما

  3024

خرما

خرما

  2974

خرما

خرما

  3026

خرما

خرما

  2891

خرما

خرما

  2942

خرما

خرما

  2956