شرکت بازرگانی نگاه سبز، خشکبار را به کشورهای دیگر صادر می کند.

خشکبار: خرما، پسته، زعفران

خرما

خرما

  1669

خرما

خرما

  1471

خرما

خرما

  1431

خرما

خرما

  1476

خرما

خرما

  1487

خرما

خرما

  1419

خرما

خرما

  1496

خرما

خرما

  1498

خرما

خرما

  1509

خرما

خرما

  1415

خرما

خرما

  1447

خرما

خرما

  1467