شرکت بازرگانی نگاه سبز، خشکبار را به کشورهای دیگر صادر می کند.

خشکبار: خرما، پسته، زعفران

خرما

خرما

  3354

خرما

خرما

  3144

خرما

خرما

  3121

خرما

خرما

  3169

خرما

خرما

  3173

خرما

خرما

  3095

خرما

خرما

  3202

خرما

خرما

  3140

خرما

خرما

  3199

خرما

خرما

  3059

خرما

خرما

  3108

خرما

خرما

  3124