شرکت بازرگانی نگاه سبز، خشکبار را به کشورهای دیگر صادر می کند.

خشکبار: خرما، پسته، زعفران

خرما

خرما

  1024

خرما

خرما

  888

خرما

خرما

  840

خرما

خرما

  901

خرما

خرما

  899

خرما

خرما

  856

خرما

خرما

  903

خرما

خرما

  920

خرما

خرما

  923

خرما

خرما

  850

خرما

خرما

  883

خرما

خرما

  868