شرکت بازرگانی نگاه سبز، خشکبار را به کشورهای دیگر صادر می کند.

خشکبار: خرما، پسته، زعفران

خرما

خرما

  1152

خرما

خرما

  992

خرما

خرما

  951

خرما

خرما

  1014

خرما

خرما

  1003

خرما

خرما

  967

خرما

خرما

  1011

خرما

خرما

  1039

خرما

خرما

  1042

خرما

خرما

  962

خرما

خرما

  987

خرما

خرما

  980