تثبیت قیمت زعفران راهکار بازاری کارآمد

تثبیت قیمت زعفران راهکار بازاری کارآمد

تثبیت قیمت زعفران راهکار بازاری کارآمد

 

تغییرات نرخ زعفران در ماه های اخیر باعث ناثباتی بازار این محصول استراتژیک و ارزشمند شده و راه را برای سودجویان در این عرصه باز گذاشته است.

این تغییر شدید نرخ زعفران باعث سردرگمی هم فروشنده و هم خریدار شده که در نهایت به ضرر مصرف کننده نهایی زعفران می باشد. امید است با چاره اندیشی و یکپارچه سازی قیمت زعفران و تعیین نرخ مرجع این مشکلات پایان یابد.

 

نظر بدهید