صادرات سیب
بهمن 98

صادرات سیب

صادرات سیب قرمز و زرد
نمایندگی انحصاری محصولات آناتا در تاجیکستان شرکت بازرگانی نگاه سبز
بهمن 98
نماینده انحصاری محصولات مینو در تاجیکستان
بهمن 98

نماینده انحصاری محصولات مینو در تاجیکستان

شرکت بازرگانی نگاه سبز نماینده رسمی محصولات مینو در تاجیکستان
گروه تجاری نگاه سبز در نمایشگاه تاجیکستان
بهمن 98

گروه تجاری نگاه سبز در نمایشگاه تاجیکستان

گروه تجاری نگاه سبز در نمایشگاه تاجیکستان