صادرات خرما به هند و پاکستان

صادرات خرما به پاکستان
آذر 98

صادرات خرما به پاکستان

خرمای ممتاز جهت صادرات به کشورهای همسایه و حوزه اوراسیا