تفاوت زعفران سرگل و نگین

انواع زعفران و تفاوت های آنها
اردیبهشت 97

انواع زعفران و تفاوت های آنها

تقسیم بندی زعفران در ایران معمولاً سه نوع اصلی را شامل می شود و انواع دیگر معمولاً حالتی خاص از این سه نوع است.